Maraşta Haber
Maraşta Haber

  ABDURRAHİM KARAKOÇ

TÜRK ŞİİRİNİN VE İDEÂLİZMİN SON EFSÂNESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ     Hayâtını Î’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne adayan;  7 Haziran 2012 günü  Âlem-i Cemâl’e vuslat için Hakk’a yürüyen îman, ihlâs, ahlâk,  fazîlet, karakter, ideâlizm ve mücâdele timsâli olan; Kıble yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı ve Tûran düşünceli Abdurrahim Karakoç Ağabeyimi; vefâtının 9. sene-i devriyesinde;  rahmet, hasret, […]

  ABDURRAHİM KARAKOÇ

06 Haziran 2022 - 19:36A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

TÜRK ŞİİRİNİN VE İDEÂLİZMİN SON EFSÂNESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ

 

  Hayâtını Î’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne adayan;

 7 Haziran 2012 günü  Âlem-i Cemâl’e vuslat için Hakk’a yürüyen

îman, ihlâs, ahlâk,  fazîlet, karakter, ideâlizm ve mücâdele timsâli olan;

Kıble yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı ve Tûran düşünceli

Abdurrahim Karakoç Ağabeyimi; vefâtının 9. sene-i devriyesinde;

 rahmet, hasret, minnet ve hürmetle anıyor, Fâtihalarla yâd ediyorum.

 

Şiir, fikir ve nesir dünyamızın müstesnâ bir ismi olan Abdurrahim Karakoç, yirminci asır Türk Edebiyâtı’nın önemli ediplerinden; inanç, ideâl, kültür ve aksiyon adamlarından; üslûp sâhibi nâsirlerinden; son devir Türk şiirinin şahdamarlarından ve “dünün, bugünün, yarının” şâirlerindendir.

 

Gazetecilik ve yazarlık da yapan, pek çok soysal ve siyâsî faaliyetin içinde bulunan, en zor şartlarda bile mücâdele bayrağını dalgalandıran ve ideâlizminden aslâ tâviz vermeyen mangal yürekli bir dâvâ adamı olan Abdurrahim Karakoç; sadece şiir değil, nesirde de güçlü bir kalemdir. O; şiirde olduğu gibi fikrî yazılarında da çok ironik, çok derin ifadeler yakalamıştır. Ama Karakoç’un esas şâhikalaştığı alan, hiç şüphesiz şiirdir ve onun edebiyat dünyasındaki en önemli özelliği zirvelerden seslenen usta bir şâir olmasıdır.   

 

Edebiyata ideolojik bir pencereden bakmayanların ve onu yakından tanıyanların müşterek kanaâti odur ki; Abdurrahim Karakoç, Türk Edebiyat Tarihi’nin yanı sıra, Türk Milleti’nin gönül defterine de ismini altın harflerle yazdırmış olan ‘Türk şiirinin ve ideâlizmin son efsânesi’dir… Karakoç, hem millîliğin zirvesine yükselmiş, hem de lirik ve pastoral şiirlerinde evrensel seviyeyi yakalamış çok büyük bir şâirdir. 

 

Bir karakter âbidesi de olan Abdurrahim Karakoç; hem başı dik dağın, hem de boynu bükük menekşenin hâlet-i rûhiyesiyle temâyüz etmiş “Kıble” yürekli, “Gül” gönüllü, “Hilâl” bakışlı,  bir güzel insan; Allah(c.c.)’tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir serdengeçti ve “Dünyayı dünyada boşayıp giden” bir muttakî bir mü’mindir.

 

Abdurrahim Karakoç; 80 yıllık hayâtını Hakk’a ve Türk Milleti’ne adamış, bu yolda kalemini kınından sıyrılmış bir kılıç gibi kullanmış, yüreği vatan sevgisinin harman yeri olmuş ve Anadolu’nun bütün renklerini, çiçeklerini, dağlarını, yaylalarını, ovalarını, sevdâlarını, kavgalarını, halkımızın çektiği çileleri ve sosyal meseleleri şiirlerine taşırken, “Söz atının eğerini altınla, gümüşle savatlamış” bir gönül adamıdır.

 

Abdurrahim Karakoç; şiirleriyle birkaç neslin yetişmesine vesîle olan, gönüllerde “Gül” kokulu bir çerağ uyandıran, şiir vâdîsinde derin izler bırakan ve pek çok şâiri etkileyerek kendine has bir çığır açan çok önemli bir erbâb-ı kalemdir.

 

Karakoç’un şiirleri, her açıdan nev’i şahsına münhasır bir üslûp ve edebî kıymete sâhiptir. Hecenin zirvesi olan Abdurrahim Karakoç; Türk halk şiirini kendi içinde yenileyerek yeni ufuklara taşımış, ona yeni bir soluk, farklı bir söyleyiş getirmiş, halk edebiyâtını bâkir ifâdeler ve olağanüstü benzetmelerle buluşturmuştur. Karakoç; dizelerindeki harf ve kelime armonilerinde ritmik bir müzikâlite yakalamış, kâfiye ve rediflerde ise sağlam bir ses ahengi oluşturmuştur. Bu da Abdurrahim Karakoç şiirlerinin kolayca ezberlenebilir olmasını sağlamıştır.

 

O, halk şiirine; hem gelenek damarından beslenen, hem de modern bir anlayışla yarınlara seslenen kentli bir çehre ve farklı bir muhtevâ kazandırmıştır. Bütün bu üstün özellikler onu hiç kimseye benzemeyen bir şâir yapmış ve bir tek mısraını bile duysanız; “Bu Abdurrahim Karakoç şiiridir.” dedirtecek bir üslûp orijinalliğini ortaya çıkartmıştır. 

 

Abdurrahim Karakoç’un şiirinde; Yunus’un sevgisinden, Dadaloğlu’nun tavrından, Karacoğlan’ın aşkından, Seyrânî’nin tarzından, Emrah’ın söyleyişinden, Fuzûlî’nin sesinden, Ârif Nihat’ın nefesinden, Necip Fâzıl’ın zekâsından, Neyzen’in hicvinden, Âkif’in rûhundan ve halk türkülerinin şuurundan renkler ve ışıltılar hissedilse de, Karakoç’un şiirlerinin bunların hepsinin dışında kaldığını, onun kendine has bir söyleyiş ve üslûba sâhip olduğunu fark edersiniz… Bu durumun idrâkinde olan Abdurrahim Karakoç da bir dergiye verdiği röportajda kendisini târif ederken; “Ben ne Karacoğlan’ım, ne Yunus’um, ne de Fuzûlî’yim, ben benim” demiştir.

 

Abdurrahim Karakoç’un şiirleri teknik olarak son derece sağlam olduğu gibi; sembol, tasvir, kâfiye ve ifâde çeşitliliği, kelime zenginliği, ironik güzellik, mânâ derinliği ve hikmetli söyleyiş açısından da edebiyat tarihimizin zirvelerinden seslenen çok özel ve sanat değeri çok yüksek şiirlerdir. Onun şiirleri; kendine has tarzı, coşkulu anlatımı, vurgulu ve yalın ifâdelerindeki modern tasvirleri, sembollere yüklediği mânâlarda yatan orijinal benzetmeleri, zıtlıkların ahengini ortaya koymadaki ifâde gücünün derinliği, herkesin kullandığı kelimelere hiç kimsenin tasavvur edemediği anlamlar yüklemedeki mahâreti ve anlamsızlığın anaforunda okuyucuyu yormazken, ifâdelerine çarpıcı nüanslar kazandırmadaki ustalığıyla öne çıkmaktadır.

 

Karakoç’un şiirlerinde basit gibi görünen öyle derin ifâdeler vardır ki, içine girip anlam denizinde ilerlediğinizde, nice derinliklerle karşılaşır ve “sehl-i mümtenî”nin en mükemmel örneklerine şâhit olursunuz.  O’nun şiirlerini okuduğunuzda; suskun kalmış ve unutulmuş kekik kokulu nice kelimelerle tanışır, Türkçemizin nisyâna terk edilmiş bazı sözlerinin sizlere tebessüm ettiğini, can çekişen bâzı kelimelerin de adeta yeniden hayat bulduğunu görürsünüz.  

 

Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinde; gürül gürül akan bir söyleyiş, çok güçlü bir anlatım, dolgu malzemesi olmayan mısrâlar, bir sülüs hat güzelliğindeki görkemli bir zarâfet, çok içli bir hissiyât, özellikle lirik şiirlerinde rûhumuza bir meltem serinliği veren ve gönülleri aşka getiren muazzam bir şiiriyet vardır.   O, kelimeleri bir kuyumcu titizliğiyle şiirlerine taşımış, müzikalitesi çok yüksek ses ve söz armonileri yakalamış, bunlardan derin anlamlar tedâî ettiren çok farklı tanımlamalar ortaya koymuştur. Abdurrahim Karakoç, herkesin kullandığı sıradan kelimelerden çok çarpıcı ve hiç kullanılmamış mükemmel terkipler yapmıştır. O, şiirimize; yeni sesler, yeni söyleyişler, yeni mazmunlar, yeni tasvir ve terkipler katmış, modern ifâde tarzının hârika mısralarını karşımıza çıkartmış, bu da onu Türk şiirinin “Beşinci Mevsimi”nden seslenen çok özel bir şâir yapmıştır.

 

 Abdurrahim Karakoç’un şiirleri; halkımızın hislerine, sıkıntılarına, dertlerine, öfkelerine, özlemlerine, hasretlerine, sevdâlarına, aşklarına, inançlarına ve buram buram Anadolu kokan duygularına tercüman olduğu ve insanımızın yürek yangınlarını çok sarsıcı, etkileyici ve güçlü ifâdelerle dile getirdiği için çok sevilmiştir. Karakoç’un aşk ve sevdâ şiirleri gibi, gurbet ve memleket şiirleri, sosyal ve siyâsî şiirleri, destânî ve irfânî deyişleri de -sağdan sola- herkes tarafından çok büyük zevkle okunmuş ve dilden dile dolaşmıştır… Zâten Abdurrahim Karakoç; sevilen ve yazıları tâkip edilen bir erbâb-ı kalem olduğu gibi, şiirleri de en çok ezberlenen ve en çok bestelenen şâirler arasındadır… Ayrıca Abdurrahim Karakoç’un on dört  şiir ve iki nesir kitabı yayımlanmış olup, “Hasan’a Mektuplar” ve  “Vur Emri” isimli kitapları; -şiir kitapları arasında- yakalanması çok güç olan, günümüz şâirlerinin hiç birisine nasip olmayan, çift hâneli baskı sayılarına ve elli binleri aşan adetlere ulaşmayı başarmıştır.

 

Karakoç’un şiirleri; halkımızın vicdânının sesi, gönül dünyamızın aşk hazînesi, irfânımızın bilge nefesi, zulme karşı kıyâmın besmelesi, Anadolu’nun mertlik öfkesi ve bu toprağın isyan çığlığı olmuştur. Çünkü o; zâlime, zulme, haksıza ve haksızlığa “muhalif” olan ve inanmadığı hiçbir şey hakkında “serd-i kelâm etmeyen” bir ediptir. O; kıvrak bir dille kaleme aldığı siyâsî taşlamaları, ince ve keskin bir zekâ ürünü olan ve taşı gediğine oturtan mükemmel hicviyeleriyle de haklı bir ün kazanan çok büyük bir heccâvdır.   

 

Karakoç; hayat gâyemiz olan İslâmiyet ile hayatımızın gerçeği olan Türklüğü baş tacı yapmış ve kalemini, kelâmını, sanatını Müslüman Türk milleti için vakfetmiştir. O’nun yüreği, “Kar koysan kor olur aşkın külüne” dedirten bir sevdâ yemini; gönlü, Mekke’den İstanbul’a, Medîne’den Buhara’ya, Üsküp’tan Kerkük’e, Altaylardan Tuna’ya, Elhamra’dan Kudüs’e yol bulan mukaddes aşkların meskeni ve her bir mısraı Anadolu insanının sesidir.  O; kalplere ve zihinlere “mıh gibi” kazınmış dizeleri ve geniş kitlelerce ezberlenmiş şiirleriyle ardında çok önemli eserler bırakmıştır. O bir dâvâ adamı olarak, inanç ve ideâllerini; şiirlerine, yazılarına ve hayatına “Hak yol İslâm yazacağız” diyerek hükümrân kılmış, ülkücülüğün ne demek olduğunu şiirleri ve filleriyle ortaya koymuş ve yazdıklarıyla Türk-İslam Ülküsü’nü birkaç neslin gönül gönderinde dalgalandırmıştır.

 

Abdurrahim Karakoç’un şiirleri kendi yüreğine doğru yürümesiyle işittiği âşina seslerden ve sevdâ gergefinde doyumsuz bir aşkla dokuduğu ışıklı nağmelerden oluşan bir şehrâyindir… Karakoç’un şiirlerini okuduğumuzda sıkıntılarımız dağılır, gönlümüz coşar ve her bir mısraın oluşturduğu farklı bir rüzgârla yüreğimiz yelpazelenir. Söylemek isteyip de dile getiremediğimiz duygular en güzel ve en etkili ifâdesini onun şiirlerinde bulur, öfkemiz, yaralı hislerimiz ve “İsyanlı Sükut”umuz  onun mısrâlarında dile gelir, dizelerdeki parıltılar rûhunuzu aydınlatır, ümîdinizi artırır ve heyecânınızı kıyâma durdurur…  

 

Abdurrahim Karakoç; “Bir Güzel Ülkü”ye âşık, “Anamızın ağzımızdaki ak sütü” olan güzel Türkçemiz gibi azîz vatanımıza, Türk ve İslâm Dünyası’na da yürekten sevdâlı bir ehl-i dildir. O; bir dergiye verdiği röportajda “Allah rızâsı için siyâsete girdim, Allah rızâsı için siyâsetten ayrıldım” diyen, inançlarından ve dik duruşundan aslâ tâviz vermeyen ideâlizmin son efsanesidir. O aynı zamanda; “Evinin her penceresi Kıble’ye açılan bir büyük şâir”, “kendisini her saat musalla taşında yatarken seyreden bir gâzi-derviş” ve “Gül” aşkıyla yanıp tutuşan bilge bir alperendir. Fakat bunların hepsinin üstünde ve ötesinde ancak yüzyılda bir yetişen çok büyük bir şâirdir.

 

Vefâtının 9. sene-i devriyesinde Üstad Abdurrahim Karakoç’u rahmet, hürmet, minnet ve hasretle yâd ederken, “Dördüncü cemreyi yüreğinde taşıyan”  gönül dostlarına bâkî selâmlarımı, en kalbî muhabbetlerimi gönderiyor, rûhu şâd, mekânı Cennet, makâmı âlî olsun diyor ve O’na atfettiğim bir şiirle hatm-i kelâm ediyorum:

 

 YILLAR YAPRAK DÖKERKEN

 Abdurrahim Karakoç’un azîz hâtırâsına

 

Mızrap hüzzamda gezer, ney efkâra dem tutar,

Ve hazan mevsiminde beni bir elem tutar.

Kıymeti bilinmeyen, nîmet olsa da zaman,

Hayâtın parmakları Mahşer’e kalem tutar.

Her nefeste mezara bir adım yaklaşırken,

Dizde derman tükenir, sevenler mâtem tutar.

Nefsine meyletse de bu dünyaya gelenler,

Kul, bütün günâhına Settâr’ı hakem tutar.

Yol vardır küfre giden her bir günah içinde,

“Sırât-ı Müstakim”de beni seccadem tutar.

Elest Meclisi’ndeki “Kâlû  Belâ” aşkına,

Hakk’ı tesbih ederken kirpiklerim nem tutar.

Bir türlü anlatamam yüreğimin sesini,

Ehl-i dil, “Allah!” diyen nabzımı her dem tutar.

“Lâle”nin ışığında gönül müheyyâ olur,

Aşkın derûnundaki sırrı muhteşem tutar.

İlâhî sevdâ ile mayalansa kalbimiz,

Seherde yanakları “Gül” kokan şebnem tutar.

Yıllar yaprak dökerken GÜNEŞ zevâle döner,

Hakk yolunda yolcuyu yoldaki özlem tutar.

 Bir ömrü yudumlayıp, Sen’den Sana gelirken,

 İnş’Allah elimizden Resûl-i Ekrem tutar.

 

                                   Dr. Mehmet GÜNEŞ

 

 

 

 

 

 

  

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
PAHALILIK ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ PAHALILIK ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ

Piyasaya iyi bakın. Bu pahalılık önünde hiçbir iktidar duramaz. Bu pahalılık çöküşün habercisi ve adıdır. Bu pahalılık karşısında iktid...

SEÇMEN İKTİDARA KIRMIZI HARİTA GÖSTERDİ SEÇMEN İKTİDARA KIRMIZI HARİTA GÖSTERDİ...

Seçmen Cumhur İttifakı’na sırtını döndü. Altı Oklu CHP ile kucaklaştı… 31 Mart, ‘sonuçta Yerel yönetimler belediye başkanlığı seç...

Sahipsiz Memleketim! Sahipsiz Memleketim!

Biz Kahramanmaraşlılar, depremin ardından geçen on üç ay içinde şehrimize getirilen hizmetlerden o kadar da memnun olmadık. Ve yaşadığı...

Depreminin Birinci Yıl Dönümü Depreminin Birinci Yıl Dönümü

6 Şubat 2023’te, Türkiye, tarihin en büyük depremini yaşadı. Gece saat 04,17’de yerin 8,6 kilometre derinliğinde Pazarcık merkezl...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
PAHALILIK ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ PAHALILIK ÇÖKÜŞÜN HABERCİ...

Piyasaya iyi bakın. Bu pahalılık önünde hiçbir iktidar duram...

Saçalızade İlkokulu Romanya’nın Timişoara şehrinde Saçalızade İlkokulu Roman...

Kahramanmaraş / Onikişubat Saçalızade İlkokulu İI Milli Egit...

Gastroşef yöresel yemek yapma yarışması sonuçlandı Gastroşef yöresel yemek y...

Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışma...

Yaşar Gölcü İlkokulu Erasmus Projesi Kapsamında Romanyada Yaşar Gölcü İlkokulu Eras...

RAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU – Yaşar Gölcü İlkokulu  İI M...

323. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri 323. Fasl-ı muhabbet Atış...

1 İşveli göz kırpar , yamaçta meşe Ebruli renk tablo, baktığ...

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Karatutlu Basın Toplantısı Düzenledi. DEVA Partisi Kahramanmara...

Karatutlu: “Herhangi bir söz hakkı doğarsa, bırakın Cu...

322. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri 322. Fasl-ı muhabbet Atış...

1 Dağlara kar yağar, yükselir sesi, Tozar Elif Elif, der Kar...

Saçaklızade İlkokulu’nun “We Grow With Love”isimli etwinning projesi Saçaklızade İlkokulu̵...

Kahramanmaraş Onikişubat Saçaklızade İlkokulu 4.sınıf öğretm...

Başkan Fırat Görgel: “Çok Çalışacak, Kahramanmaraş’ı Tekrar Ayağa Kaldıracağız” Başkan Fırat Görgel: “Çok...

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İnşallah bu kadim...

Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı Kahramanmaraş’a İst...

Trabzon Caddesinde, yıkılan Valilik binası bahçesindeki  Ata...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ