Maraşta Haber
Maraşta Haber

Türkoğlu’nda Mesleki ve Teknik Eğitim Anlatıldı

2023 eğitim vizyonu  hedefleri doğrultusunda, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Duran tarafından,  Mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değerin artırılması mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz toplumsal algıyı değiştirmek ve mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amaçlı Türkoğlu  İlçesindeki  ortaokullarımızda görev yapan rehberlik öğretmenleri ve okul müdürleriyle toplantı yapıldı. Mustafa Duran yapmış olduğu sunumda ; […]

Türkoğlu’nda Mesleki ve Teknik Eğitim Anlatıldı

12 Nisan 2019 - 8:24A+A-

2023 eğitim vizyonu  hedefleri doğrultusunda, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Duran tarafından,  Mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değerin artırılması mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz toplumsal algıyı değiştirmek ve mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amaçlı Türkoğlu  İlçesindeki  ortaokullarımızda görev yapan rehberlik öğretmenleri ve okul müdürleriyle toplantı yapıldı. Mustafa Duran yapmış olduğu sunumda ;

Habere Ait Fotoğraf İçin Tıklayın

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa DURAN ;Mesleki ve teknik eğitimin önemi, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları , mesleki eğitim merkezileri , İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj, Sigorta İşlemleri, teknoloji fakülteleri, Teknoloji Fakültelerinin Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğu ve mesleğim hayatım portalı hakkında bilgi verdi

Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit edilmesi ve öğrenciler ile ailelerini bu doğrultuda yönlendirmemiz gerektiğini, sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği imkanlarının artırmayı  hedefliyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler olarak yapılandırılacaktır. Alan eğitimleri 9. sınıfta başlayacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülmüştür

Yurt içinde üretim, yatırım ve istihdam olanaklarını artırma yoluyla sektörlerini sürekli büyüten, bunun yanı sıra dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü artırma çabası içinde olan Türkiye ekonomisi için, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması ancak bu ihtiyaçlara cevap verebilen mesleki ve teknik eğitim sistemi sayesinde mümkün olacaktır.

   Meslekî ve Teknik Eğitim Okulları olarak Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  ,  Anadolu Meslek Programı (AMP) .Anadolu Teknik Programı (ATP) ,  Çok Programlı Anadolu Lisesi , Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri bulunmaktadır.

Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde 54 alanda ve bu alanlar altındaki  199 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Anadolu Meslek Programında, bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri yer almaktadır. Anadolu Meslek Programlarına sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılır.

Anadolu Teknik Programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve  biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir.  Her iki programda da 10. sınıfta meslekî alan eğitimi, 11. ve 12. sınıfta meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir. Anadolu Teknik Programına merkezi sınav ile yerleştirme yapılır.

 Çok Programlı Anadolu Liseleri; genel ve meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim kurumlarıdır.

Meslekî Eğitim Merkezlerinde  27 alanda ve bu alanlar altındaki  142 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Meslekî Eğitim Merkezleri, kalfalık ve ustalık eğitimi ile meslekî ve teknik kurs programlarının uygulandığı eğitim kurumlarıdır. Meslekî eğitim programlarına sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılır. Meslekî eğitim programlarında 9. sınıftan itibaren alan ve dal seçimi yapılır. Eğitime başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun işyeri ve usta öğretici olması şartı aranır. Bir veya iki gün teorik eğitim, dört veya beş gün işyerinde meslekî eğitim verilir.

Meslekî eğitim merkezi programlarına kayıt şartları:

  1. a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.
  2. b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Eğitime başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun işyeri ve usta öğreticinin olması ve MEB İşletmelerde Meslekî Eğitim Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Meslekî eğitim merkezi programı öğrencileri; öğrenci statüsünde olup, her türlü öğrencilik haklarından yararlanır

Güzel Sanatlar Liseleri;

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Güzel sanatlar alanında yeteneği olan, resim ve müzik alanında kendisini yetiştirmek isteyen öğrenciler için kurulmuştur. Türkiye’de ilk Güzel Sanatlar Lisesi 1989-1990 eğitim yılında açılmıştır.

Spor Liseleri

Spor liseleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine dört yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Türkiye’de ilk Spor Lisesi 2004-2005 eğitim-öğretim yılında açılmıştır

İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj

İşletmelerde Meslekî Eğitim; meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, işletmelerde veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde aldıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencileri 12. sınıfta üç gün; meslekî eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrenciler ise 9. sınıftan itibaren dört veya beş gün işletmede beceri eğitimi görmektedir.

 Anadolu teknik program (teknik lise) öğrencilerinin meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü meslekî eğitimdir

Sigorta İşlemleri

Öğrencilerin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla Meslekî Eğitim Merkezi programlarında 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10. sınıftan itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmıştır.Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla işveren tarafından çıraklara ve meslek lisesi öğrencilerine asgari ücretin en az %30’u tutarında ücret ödenmektedir.

 Teknoloji fakülteleri

Teknoloji Fakülteleri kurulalı dokuz yıl olmasına karşın ülkemizde hala tam olarak tanınmamış yeni bir fakülte modelidir. Teknoloji Fakülteleri, bünyesinde mühendislik müfredatı, öğretim kadrosu ve öğrenci profili olarak, mezunlarının “Mühendis” unvanını iktisap edecekleri tarzda düzenlenmiştir.

Teknoloji Fakülteleri İle Mühendislik Fakülteleri Arasındaki Farklar Nedir?

Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından biraz farklı tasarlanmıştır. Teknoloji fakültelerinde eğitim pratik ağırlıklıdır ancak; teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır. Akademik kadro olarak yorumlarsak incelediğimiz kadarıyla teknoloji fakültelerinin akademik kadrolarının büyük çoğunluğu teknik eğitim fakültesi lisans eğitimi almış akademisyenler oluşturmaktadır. Uygulama becerisine sahip mühendislik müfredatında Teknoloji Fakültesi öğrencileri mühendislik fakültelerinden farklı olarak bir yarıyıl işyeri eğitimi  (7.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde 72 günlük endüstri stajı görecekler

Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi Mezunlarının İmza Yetkisi Var mı?Teknoloji Fakülteleri (Mühendislik);

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına kontenjanlar ayrılmaktadır

27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar aldı. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırdı. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ tarafından kabul edilmiştir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise teknoloji fakültesi mezunu mühendislerin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.

Mesleğim hayatım PORTALI

. Mesleğim Hayatım” portalının içeriğine ilişkin bilgi verirken  şube müdürü Mustafa DURAN şu açıklamalarda bulundu.”Mesleğim Hayatım” öğrencilerin rehberi olacak, Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan “Mesleğim Hayatım” portalı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir ayağını oluşturacak. Öğrenciler için yol gösterici olacak portal ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok sayıda paydaş ortak bir noktada buluşma imkanını yakalayacak, mesleki eğitim programlarını alan öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları da bu portal içinde sunulmuştur. Kariyer olanaklarından mülakat tekniklerine, ülkemizin mesleki eğitime dair yaptığı atılım haberlerinden geleceğin mesleklerine kadar akıllara gelebilecek her türlü soruya çözüm arayan bir portal oluşturulmuştur. Meslek eğitimi almış nitelikli mezunlarımızla işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de buluşma adresi olacak Mesleğim Hayatım portalı ülkemizde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından büyük önem taşımaktadır.”

 

Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Okul Öncesi Öğretmenlere Konferans Okul Öncesi Öğretmenlere Konferans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Zübeyde Hanım Anaokulu’nun işbirliği içerisinde yürüttüğü “Okul Öncesi Eğitime Başarılı Bir Ge...

ESİN ERGÜN BODUR İLKOKULU EĞİTİME HAZIR ESİN ERGÜN BODUR İLKOKULU EĞİTİME HAZIR...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, beraberinden İnşaatlardan sorumlu  Şube Müdürü  Önder Erdem Gökşen ile Onikişubat İl...

LGS BİRİNCİSİNDEN SÜRPRİZ ZİYARET LGS BİRİNCİSİNDEN SÜRPRİZ ZİYARET

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) de sorulan tüm sorulara doğru cevap vererek , 500 puan alarak Türkiye Birincisi olan Kahramanmaraş Dulkadiro...

Enerji Ve Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi 2 Sona Erdi Enerji Ve Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi ...

Türkiye’de kabul edilen 85 proje arasında 6 İl Milli Eğitim Müdürlüğü projesinden biri olan TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim okulları...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
MÂZİMİZ BİZİM MÂZİMİZ BİZİM

Eldeki veriler, haber veriyor Mâziden de parlak, âtimiz bizi...

Avrupa’nın en büyük yatırımı Kipaş’tan Avrupa’nın en büyük yatır...

Türkiye’nin tekstil devi Kipaş, Kâğıt üretiminde de dünyanın...

Enver Gökşen’in Acı Günü Enver Gökşen’in Acı...

Kahramanmaraş Onikişubat ilçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökş...

Zengin ve Gümük Ailesinin Mutlu Günü Zengin ve Gümük Ailesinin...

Ferik ve Yunus Zengin ailesinin hanımefendi kızları Öğretmen...

Afşin – Elbistan A Termik Santraline Filtre takılacak Afşin – Elbistan A ...

Kahramanmaraş’ın Afşin ve Elbistan ilçeleri arasında b...

Göksun’da Ölümlü Trafik Kazası Göksun’da Ölümlü Tr...

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesinde otomobil taşıyan çek...

Celalettin Güvenç: Taleplerinizi Yetkili Makamlara Taşıyacağım Celalettin Güvenç: Talepl...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Mi...

Doru ve Karatay’ın Maceraları Piazza’da  Doru ve Karatay’ın Macera...

TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Doru, arkadaşı Karatay...

Tuncay Akkoyun ELOFF’u Ağırladı Tuncay Akkoyun ELOFF’u Ağ...

Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) ...

Mado dünya damak tadına hitap ediyor Mado dünya damak tadına h...

Kahramanmaraş dondurmasının ününü dünyaya duyuran ve 36 ülke...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ