Maraşta Haber
Maraşta Haber

Türkoğlu’nda Mesleki ve Teknik Eğitim Anlatıldı

2023 eğitim vizyonu  hedefleri doğrultusunda, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Duran tarafından,  Mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değerin artırılması mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz toplumsal algıyı değiştirmek ve mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amaçlı Türkoğlu  İlçesindeki  ortaokullarımızda görev yapan rehberlik öğretmenleri ve okul müdürleriyle toplantı yapıldı. Mustafa Duran yapmış olduğu sunumda ; […]

Türkoğlu’nda Mesleki ve Teknik Eğitim Anlatıldı

12 Nisan 2019 - 8:24A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

2023 eğitim vizyonu  hedefleri doğrultusunda, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Duran tarafından,  Mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değerin artırılması mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz toplumsal algıyı değiştirmek ve mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amaçlı Türkoğlu  İlçesindeki  ortaokullarımızda görev yapan rehberlik öğretmenleri ve okul müdürleriyle toplantı yapıldı. Mustafa Duran yapmış olduğu sunumda ;

Habere Ait Fotoğraf İçin Tıklayın

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa DURAN ;Mesleki ve teknik eğitimin önemi, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları , mesleki eğitim merkezileri , İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj, Sigorta İşlemleri, teknoloji fakülteleri, Teknoloji Fakültelerinin Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğu ve mesleğim hayatım portalı hakkında bilgi verdi

Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit edilmesi ve öğrenciler ile ailelerini bu doğrultuda yönlendirmemiz gerektiğini, sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği imkanlarının artırmayı  hedefliyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler olarak yapılandırılacaktır. Alan eğitimleri 9. sınıfta başlayacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülmüştür

Yurt içinde üretim, yatırım ve istihdam olanaklarını artırma yoluyla sektörlerini sürekli büyüten, bunun yanı sıra dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü artırma çabası içinde olan Türkiye ekonomisi için, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması ancak bu ihtiyaçlara cevap verebilen mesleki ve teknik eğitim sistemi sayesinde mümkün olacaktır.

   Meslekî ve Teknik Eğitim Okulları olarak Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi  ,  Anadolu Meslek Programı (AMP) .Anadolu Teknik Programı (ATP) ,  Çok Programlı Anadolu Lisesi , Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri bulunmaktadır.

Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde 54 alanda ve bu alanlar altındaki  199 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Anadolu Meslek Programında, bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri yer almaktadır. Anadolu Meslek Programlarına sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılır.

Anadolu Teknik Programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve  biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir.  Her iki programda da 10. sınıfta meslekî alan eğitimi, 11. ve 12. sınıfta meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir. Anadolu Teknik Programına merkezi sınav ile yerleştirme yapılır.

 Çok Programlı Anadolu Liseleri; genel ve meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim kurumlarıdır.

Meslekî Eğitim Merkezlerinde  27 alanda ve bu alanlar altındaki  142 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Meslekî Eğitim Merkezleri, kalfalık ve ustalık eğitimi ile meslekî ve teknik kurs programlarının uygulandığı eğitim kurumlarıdır. Meslekî eğitim programlarına sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılır. Meslekî eğitim programlarında 9. sınıftan itibaren alan ve dal seçimi yapılır. Eğitime başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun işyeri ve usta öğretici olması şartı aranır. Bir veya iki gün teorik eğitim, dört veya beş gün işyerinde meslekî eğitim verilir.

Meslekî eğitim merkezi programlarına kayıt şartları:

  1. a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.
  2. b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Eğitime başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun işyeri ve usta öğreticinin olması ve MEB İşletmelerde Meslekî Eğitim Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Meslekî eğitim merkezi programı öğrencileri; öğrenci statüsünde olup, her türlü öğrencilik haklarından yararlanır

Güzel Sanatlar Liseleri;

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Güzel sanatlar alanında yeteneği olan, resim ve müzik alanında kendisini yetiştirmek isteyen öğrenciler için kurulmuştur. Türkiye’de ilk Güzel Sanatlar Lisesi 1989-1990 eğitim yılında açılmıştır.

Spor Liseleri

Spor liseleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine dört yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Türkiye’de ilk Spor Lisesi 2004-2005 eğitim-öğretim yılında açılmıştır

İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj

İşletmelerde Meslekî Eğitim; meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, işletmelerde veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde aldıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencileri 12. sınıfta üç gün; meslekî eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrenciler ise 9. sınıftan itibaren dört veya beş gün işletmede beceri eğitimi görmektedir.

 Anadolu teknik program (teknik lise) öğrencilerinin meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü meslekî eğitimdir

Sigorta İşlemleri

Öğrencilerin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla Meslekî Eğitim Merkezi programlarında 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10. sınıftan itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmıştır.Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla işveren tarafından çıraklara ve meslek lisesi öğrencilerine asgari ücretin en az %30’u tutarında ücret ödenmektedir.

 Teknoloji fakülteleri

Teknoloji Fakülteleri kurulalı dokuz yıl olmasına karşın ülkemizde hala tam olarak tanınmamış yeni bir fakülte modelidir. Teknoloji Fakülteleri, bünyesinde mühendislik müfredatı, öğretim kadrosu ve öğrenci profili olarak, mezunlarının “Mühendis” unvanını iktisap edecekleri tarzda düzenlenmiştir.

Teknoloji Fakülteleri İle Mühendislik Fakülteleri Arasındaki Farklar Nedir?

Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından biraz farklı tasarlanmıştır. Teknoloji fakültelerinde eğitim pratik ağırlıklıdır ancak; teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır. Akademik kadro olarak yorumlarsak incelediğimiz kadarıyla teknoloji fakültelerinin akademik kadrolarının büyük çoğunluğu teknik eğitim fakültesi lisans eğitimi almış akademisyenler oluşturmaktadır. Uygulama becerisine sahip mühendislik müfredatında Teknoloji Fakültesi öğrencileri mühendislik fakültelerinden farklı olarak bir yarıyıl işyeri eğitimi  (7.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde 72 günlük endüstri stajı görecekler

Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi Mezunlarının İmza Yetkisi Var mı?Teknoloji Fakülteleri (Mühendislik);

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına kontenjanlar ayrılmaktadır

27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar aldı. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırdı. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ tarafından kabul edilmiştir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise teknoloji fakültesi mezunu mühendislerin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.

Mesleğim hayatım PORTALI

. Mesleğim Hayatım” portalının içeriğine ilişkin bilgi verirken  şube müdürü Mustafa DURAN şu açıklamalarda bulundu.”Mesleğim Hayatım” öğrencilerin rehberi olacak, Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan “Mesleğim Hayatım” portalı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir ayağını oluşturacak. Öğrenciler için yol gösterici olacak portal ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok sayıda paydaş ortak bir noktada buluşma imkanını yakalayacak, mesleki eğitim programlarını alan öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları da bu portal içinde sunulmuştur. Kariyer olanaklarından mülakat tekniklerine, ülkemizin mesleki eğitime dair yaptığı atılım haberlerinden geleceğin mesleklerine kadar akıllara gelebilecek her türlü soruya çözüm arayan bir portal oluşturulmuştur. Meslek eğitimi almış nitelikli mezunlarımızla işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de buluşma adresi olacak Mesleğim Hayatım portalı ülkemizde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından büyük önem taşımaktadır.”

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
265 özel gereksinimli öğrencinin velilerine telefonla konuk olundu 265 özel gereksinimli öğrencinin veliler...

Tüm dünyayı saran Covid 19 salgın hastalığı ülkemizi de etkilemiştir. Bu süreçte ayrıca okullarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve ...

İDEAL EĞİTİMCİ BÖYLE OLUR İDEAL EĞİTİMCİ BÖYLE OLUR

OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN ÖRNEK DAVRANIŞ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dereli Şehit Mehmet Demir İlkokulu Müdürü Ayfer Güler yıkılan okul duvarını...

65 Yaş Üstünün Bayram Hediyesi, Bilal Akoğlu’ndan 65 Yaş Üstünün Bayram Hediyesi, Bilal Ak...

Göksun Halk Eğitimi Merkezine müdür olarak atandığı andan itibaren Halk Eğitimi konusunda farklı ve yapıcı projeler hazırlayarak adını ...

Sevim Şirikçi MTAL’den “Biz Bize Yeteriz” Sevim Şirikçi MTAL’den “Biz Bize Y...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sevim Şirikci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri “Biz Bize YeterizR...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
28 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta açıklandı! 28 Mayıs 2020 Türkiye Kor...

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü Türkiye’...

Erdoğan, Yeni Normalleşen Türkiye için Koronavirüs Tedbirlerini Açıkladı! Erdoğan, Yeni Normalleşen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardınd...

Nurgül Kaynar Yüce İle Fasl-ı Muhabbet Grup Atışması-47 (Sezon Finali) Nurgül Kaynar Yüce İle Fa...

#SezonFinali   Kanayan yaraya merhem sürelim Dostlar ba...

265 özel gereksinimli öğrencinin velilerine telefonla konuk olundu 265 özel gereksinimli öğr...

Tüm dünyayı saran Covid 19 salgın hastalığı ülkemizi de etki...

Onikişubat İlçesinde, 46 Camide Cuma Namazı Kılınabilecek Onikişubat İlçesinde, 46 ...

Normalleşme süreci kapsamında, İçişleri Bakanlığı, 81 il val...

İDEAL EĞİTİMCİ BÖYLE OLUR İDEAL EĞİTİMCİ BÖYLE OLUR...

OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN ÖRNEK DAVRANIŞ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ...

Koronavirüs’te en son durum Koronavirüs’te en s...

Sağlık Bakanı  Dr.Fahrettin Koca ,Twitter hesabından paylaşt...

Kahramanmaraş’ta 20 Yaş Altı’nın Yasak Durumu Kahramanmaraş’ta 20...

Sosyal Medya üzerinden Coronavirüsle ilgili birçok yasağın k...

65 Yaş Üstünün Bayram Hediyesi, Bilal Akoğlu’ndan 65 Yaş Üstünün Bayram Hed...

Göksun Halk Eğitimi Merkezine müdür olarak atandığı andan it...

ÜÇ ÇEŞME ÜÇ ÇEŞME

Üç şâirin, çeşmesinden su içtim Mehmet Âkif, Necip Fâzıl, Ka...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ